സ്കൂള്‍ പോയിന്റ് നില കാണാന്‍ മുകളില്‍ കാണുന്ന School Points എന്ന പേജില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Angamaly Kalamela മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ - 2011- | -2012- | -2013-| -2014 | 2015

Result
SCHOOL RESULTS (Under Process ......)
25023 25024 25025 25026 25027 25028 25035 25037 25038 25041 25041 25053 25054 25060 25061 25062 25063 25064 25082 25083 25092 25093 25094 25098 25102 25115 25401 25402 25403 25403 25404 25405 25406 25407 25408 25409 25410 25411 25412 25413 25414 25415 25416 25417 25418 25419 25420 25421 25422 25423 25424 25425 25426 25427 25428 25429 25430 25431 2432 25433 25434 25435 25436 25437 25438 25439 25440 25441 25442 25443 25444 25445 25446 25447 25448 25449 25450 25451 25452 25453 25454 25455 25456 25457 25458 25459 25460 25461 25462 25463 25464 25465 25466 25467 25468 25469 25481 25501 - 

  • ഏതെങ്കിലും റിസള്‍ട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കില്‍ All Results എന്ന ലിങ്കില്‍ എല്ലാ റിസള്‍ട്ടുകളും ലഭ്യമാണ്. Ctrl+F ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാം  
  • റവന്യൂ ജില്ലാതല മത്സരത്തിന് അര്‍ഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ Higher Level List എന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്താം


 - ALL RESULTS -

 --
-HIGHER LEVEL LIST-
LP GENERAL
UP GENERAL
101 Prasangam - Malayalam
301 Prasangam - Malayalam 317 Mohiniyattam
102 Padyamchollal - Malayalam
302 Prasangam - English 318 Kuchuppudi
103 Padyamchollal - Arabic
303 Prasangam - Hindi 319 Mono Act
104 Chitrarachana - Pencil
304 Padyamchollal - Malayalam 320 Kathaprasangam
105 Chitrarachana - Jalachayam
305 Padyamchollal - English 321 Ottanthullal
106 Lalithaganam
306 Padyamchollal - Arabic 322 Katharachana - Malayalam
107 Sasthreeya Sangeetham
307 Padyamchollal - Urudu 323 Kavitharachana - Malayalam
108 Mappilappattu
308 Padyamchollal - Hindi 324 Katharachana - Hindi
109 Mono Act
309 Aksharaslogam 325 Sangha Ganam
110 Nadodi Nrutham
310 Lalithaganam 326 Thiruvathira
111 Katha Kathanam
311 Sasthreeya Sangeetham 327 Oppana
112 Kadam Katha
312 Mappilappatu 328 Sangha Nrutham
113 Bharathanatyam
313 Nadodi Nrutham 329 Desabhakthiganam
114 Sanghaganam
314 Chithra Rachana - Pencil 330 Nadakam
115 Sangha Nrutham
315 Chithra Rachana - Jalachayam 333 Urdu Group Song
116 Desabhakthiganam
316 Bharathanatyam
HS GENERAL
601 Chithra Rachana - Pencil 629 Chakkyarkoothu (Boys) 657 Kavyakeli
602 Chithra Rachana - Water Colour 630 Bharathanatyam (Boys) 658 Mono Act (Boys)
603 Chithra Rachana - Oil Colour 631 Bharathanatyam (Girls) 659 Mono Act (Girls)
604 Cartoon 632 Kuchuppudi (Boys) 660 Mimicry (Boys)
605 Sasthreeya Sangeetham(Boys) 633 Kuchuppudi (Girls) 661 Mimicry (Girls)
606 Sasthreeya Sangeetham(Girls) 634 Mohiniyattam (Girls) 662 Kathaprasangam
607 Kathakali Sangeetham (Boys) 635 Kerala Nadanam (Boys) 663 Parichamuttu (Boys)
608 Kathakali Sangeetham (Girls) 636 Prasangam - Malayalam 664 Poorakkali (Boys)
609 Lalithaganam (Boys) 637 Prasangam - English 665 Kolkali (Boys)
610 Lalithaganam (Girls) 638 Prasangam - Hindi 666 Arabanamuttu (Boys)
611 Mappilappattu (Boys) 639 Kavitharachana - Malayalam 667 Dafmuttu (Boys)
612 Mappilappattu (Girls) 640 Katharachana - Malayalam 668 Margamkali (Girls)
613 Veena 641 Kavitharachana - Hindi 669 Thiruvathirakali (Girls)
614 Violin - Paschathyam 642 Katharachana - Hindi 670 Oppana (Girls)
615 Violin - Paurasthyam 643 Upanyasam - Malayalam 671 Vattappattu (Boys)
616 Odakuzhal 644 Upanyasam - English 672 Sangha Nrutham (Girls)
617 Nadaswaram 645 Upanyasam - Hindi 673 Kathakali - Group
618 Chenda / Thayambaka 646 Upanyasam - Urdu 674 Ganamela
619 Guitar - Paschathyam 647 Katharachana - Urdu 675 Chendamelam
620 Thabala 648 Kavitharachana - Urdu 676 Panchavadyam
621 Mrudamgam / Ganchira / Ghadam 649 Padyam Chollal - Malayalam 677 Nadakam
622 Madhalam 650 Padyam Chollal - English 678 Vrunda Vadyam
623 Kathakali (Boys) 651 Padyam Chollal - Hindi 679 Bandmelam
624 Kathakali (Girls) 652 Padyam Chollal - Arabic 680 Desabhakthiganam
625 Ottanthullal (Boys) 653 Padyam Chollal - Urdu 681 Yakshaganam
626 Ottanthullal (Girls) 654 Padyam Chollal - Tamil 682 Kerala Nadanam (Girls)
627 Nadodi Nrutham (Boys) 655 Padyam Chollal - Kannada 687 Vanchippatt
628 Nadodi Nrutham(Girls) 656 Aksharaslokam 689 Group Son Urdu
686 Chavittunatakam 688 Nadanpattu 683 Gazal Alapanam
HSS GENERAL
901 Chithra Rachana - Pencil 934 Kuchuppudi (Boys) 967 Padyam Chollal - Urdu
902 Chithra Rachana -Water Colour 935 Kuchuppudi (Girls) 968 Padyam Chollal - Tamil
903 Chithra Rachana - Oil Colour 936 Chakyarkoothu (Boys) 969 Padyam Chollal - Kannada
904 Cartoon 937 Keralanadanam (Boys) 970 Aksharaslokam
905 Collage 938 Mohiniyattam (Girls) 971 Kavyakeli
906 Sasthreeya Sangeetham(B) 939 Prasangam - Malayalam 972 Mono Act (Boys)
907 Sasthreeya Sangeetham(Girls) 940 Prasangam - English 973 Mono Act (Girls)
908 Lalithaganam (Boys) 941 Prasangam - Hindi 974 Mimicry (Boys)
909 Lalithaganam (Girls) 942 Prasangam - Urdu 975 Mimicry (Girls)
910 Mappilappattu (Boys) 943 Prasangam - Sanskrit 976 Kathaprasangam
911 Mappilappattu (Girls) 944 Upanyasam - Malayalam 977 Group Dance (Girls)
912 Kathakali Sangeetham (Boys) 945 Upanyasam - English 978 Thiruvathira (Girls)
913 Kathakali Sangeetham (Girls) 946 Upanyasam - Arabic 979 Margamkali (Girls)
914 Clarinet / Bugle 947 Upanyasam - Sanskrit 980 Oppana (Girls)
915 Nadaswaram 948 Upanyasam - Hindi 981 Vattappattu (Boys)
916 Violin - Western 949 Upanyasam - Urdu 982 Kathakali - Group
917 Violin - Oriental 950 Katharachana - Malayalam 983 Sangha Ganam
918 Guitar - Western 951 Katharachana - English 984 Nadakam
919 Odakkuzhal 952 Katharachana - Hindi 985 Mookabhinayam
920 Veena / Vichithraveena 953 Katharachana - Arabic 986 Vrundavadyam
921 Triple / Jazz - Western 954 Katharachana - Sanskrit 987 Chendamelam
922 Chenda / Thayambaka 955 Katharachana - Urdu 988 Panchavadyam
923 Mrundangam 956 Kavitharachana - Malayalam 989 Koodiyattam
924 Madhalam 957 Kavitharachana - English 990 Skit - English
925 Thabala 958 Kavitharachana - Hindi 991 Parichamuttu (Boys)
926 Ottanthullal (Boys) 959 Kavitharachana - Arabic 992 Arabanamuttu (Boys)
927 Ottanthullal (Girls) 960 Kavitharachana - Sanskrit 993 Kolkali (Boys)
928 Kathakali (Boys) 961 Kavitharachana - Urdu 994 Dafmuttu (Boys)
929 Kathakali (Girls) 962 Padyam Chollal - Malayalam 995 Poorakkali (Boys)
930 Nadodi Nrutham (Boys) 963 Padyam Chollal - English 996 Bandmelam
931 Nadodi Nrutham (Girls) 964 Padyam Chollal - Hindi 997 Desabhakthiganam
932 Bharathanatyam (Boys) 965 Padyam Chollal - Arabic 998 Keralanadanam (Girls)
933 Bharathanatyam (Girls) 966 Padyam Chollal - Sanskrit 1004 Vanchippatt


1005 Natan Pattu 1000
Nangyar kooth
999 Gazal Alapanam


LP ARABIC UPARABIC HS ARABIC
201 Kaiyyezhuthu 401 Gadhya Vayana 701 Upanyasam - Arabic
202 Pada Nirmanam402 Quran Parayanam 702Katharachana
203 Quran Parayanam 403 Padyam Chollal 703 Caption Rachana
204 Padyamchollal 404 Kadha Parayal 704 Tharjama ( Arabic)
205 Kadha Parayal 405 Quiz 705 Poster Nirmanam
206 Quiz 406 Arabi Ganam 706 Padyam Chollal (Boys)
207 Arabi Ganam 407 Prasangam 707 Padyam Chollal(Girls)
208 Abhinaya Ganam 408 Mono Act 708 Arabi Ganam (Boys)
209 Sangha Ganam 409 Tharjama (Arabic) 709 Arabi Ganam (Girls)


410 Pada Payattu 710 Kathaprasangam


411 Pada Keli 711 Mono Act


412 Sangha Ganam 712 Prasangam (Arabic)


413 Sambhashanam 713 Quran Parayanam
714 Prasnothari
715 Musharah
716 Nikhandu Nirmanam
717 Sambhashanam
718 Sangha Ganam
719 Chithreekaranam